Na stronie wykorzystujemy Cookies, między innymi w celach statystycznych. Akceptuję Cookies
Korzystamy z Cookies. Akceptuję

First Aid

Czas trwania
Standard 16 h (2 dni)Refresher 8 h (1 dzień)

O szkoleniu

Zagad­nie­nia szko­le­nia First Aid (FA) doty­czą pod­sta­wo­wych zasad udzie­la­nia pierw­szej pomocy w przypadku zagro­że­nia życia i typo­wych ura­zów ciała, które mogą­ powstać pod­czas pracy na tur­bi­nie wia­tro­wej. Zaję­cia poru­szają i zagłębiają także tema­tykę pod­staw ana­to­mii czło­wieka.


Dla kogo?

Moduł szko­le­nia z zakresu First Aid skie­ro­wany jest do osób pra­cu­ją­cych w branży wia­tro­wej. Tema­tyka pro­wa­dzo­nego modułu szko­le­nio­wego jest zgodna z wytycz­nymi GWO i może obej­mo­wać zarówno szko­le­nia wstępne (basic), jak i okre­sowe (refre­sher). 


Skrócony program szkolenia First Aid:

  • Zagadnienia prawne podstawy anatomii
  • Postępowanie w trakcie wypadku
  • Udzielanie pierwszej pomocy
  • Defibrylator (AED)
  • Ćwiczenia praktyczne oparte na scenariuszach

Zapisz się na szkolenie

Zadzwoń Napisz
Menu