Fire Awareness

Czas trwania
Standard 4 h (1 dzień)Refresher 4 h (1 dzień)

Szczegóły szkolenia Fire Awareness

Zagad­nie­nia poru­szane w trak­cie szko­le­nia Fire Awareness doty­czą pod­sta­wo­wych zasad ochrony prze­ciw­po­ża­ro­wej, zapo­bie­ga­nia powsta­wa­niu poża­rów, postę­po­wa­nia w trak­cie gasze­nia poża­rów oraz sto­so­wa­nia sprzętu gaśniczego.


Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób wykonujących prace na wysokości na turbinach wiatrowych.


Skrócony program szkolenia:

  • Wpro­wa­dze­nie
  • Zagad­nie­nia prawne
  • Pożary na tur­bi­nie wiatrowej
  • Ćwi­cze­nia prak­tyczne oparte na scenariuszach
Zadzwoń Napisz
Menu