Na stronie wykorzystujemy Cookies, między innymi w celach statystycznych. Akceptuję Cookies
Korzystamy z Cookies. Akceptuję

Firma Wertykal

Od 2005 roku firma Wer­tykal zaj­mu­je się prowadzeniem szkoleń z zakresu bezpieczeństwa podczas pracy na wysokości. Ponadto specjalizujemy się w wykonywaniu przeglądów i sprzedaży sprzętu ochrony indywidualnej oraz projektowaniu i montażu stałych systemów asekuracji. Ofertę kierujemy zarówno do klientów indywidualnych, jak i firm z całej Polski.

Dlaczego my?

Doświadczenie i nowoczesna technologia działają na naszą korzyść, dlatego możemy Państwu zapewnić najwyższej jakości usługi. Indywidualne podejście do klienta to element, którego nie może również zabraknąć w naszej firmie. Każdy nasz klient może liczyć na ofertę dostosowaną do jego potrzeb i oczekiwań.

Osiągnięcia

Akty­wnie współpracu­je­my z krakowskim i katow­ickim odd­zi­ałem Państ­wowej Inspekcji Pra­cy. Jesteśmy współtwór­ca­mi ogól­noeu­rope­jskiej kam­panii „Bez upad­ku”, a w 2011 otrzy­mal­iśmy sta­tus Part­nera tej akcji w Małopolsce. Posi­adamy również akredy­tację Małopol­skiego Kura­to­ra Oświaty na prowad­zone przez nas szkole­nia.

W roku 2012 otrzy­mal­iśmy I nagrodę w prestiżowym konkur­sie Państ­wowej Inspekcji Pra­cy „Pra­co­daw­ca — orga­ni­za­tor pra­cy bez­piecznej”. Kapituła konkur­su doce­ni­ała nasze dłu­go­let­nie stara­nia w zakre­sie dzi­ałań nad poprawą bez­pieczeńst­wa pra­cy.

Certyfikacje

Od 2015 roku jesteśmy certyfikowaną jednostką prowadzącą szkolenia pod sztandarem Global Wind Organisation (GWO). Jesteśmy zaangażowani w stały rozwój naszych szkoleń dla pracowników BHP z branży wiatrowej wprowadzając początkowo cztery moduły – Working at Heights, First Aid, Manual Handling i Fire Awareness, a następnie Sea Survival (2018 r.) oraz Advanced Rescue Trainings (2019 r.).

w 2019 r. nasze szkolenia zostały obdarzone znakiem jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES), co dla naszych Klientów jest gwarancją wysokiego poziomu merytorycznego i technicznego prowadzonych przez nas kursów.

Referencje

Zadzwoń Napisz
Menu