Szkolenia GWO Refresher – czerwiec

W kalen­da­rzu szko­leń poja­wiły się ter­miny szko­leń GWO Refresher na czerwiec. Ser­decz­nie zapra­szamy do zapo­zna­nia się z ter­mi­nami:

 

12 czerwca — Wor­king at Heights

13 czerwca — First Aid + Manual Handling 

14 czerwiec — Fire Awareness

 

O dostęp­ność miejsc i bar­dziej szcze­gó­łowe infor­ma­cje pro­simy o kon­takt pod adre­sem alicja@wertykal.pl lub nume­rem tele­fonu 600 947 722.
 

 

Zapraszamy!

Zadzwoń Napisz
Menu